بازگشت

لاین اری ها

لاین اری  Line Array:

سیستم های Line Array مساحت زیادی را به طور مستقیم، پوشش می دهند. همچنین جهتوری عمودی آن ها خوب بوده و فیلتر شانه ایcomb filtering  مخرب کمتری بین بلندگوها وجود دارد. ناحیه فرکانسی که در آن جهتوری مناسب است، وابسته به طول آرایه می باشد. آرایه های بلندتر بازه فرکانسی بیشتر و کنترل جهتوری بیشتری بر روی فرکانس های پایین فراهم می کنند. تمامی بلندگوها در یک آرایه باید به حدی نزدیک به هم باشند، که امواج آن ها همدوس و درفاز باشد. بهترین بازده در حالتی است که فاصله بلدگوها کوچکتر از نصف طول موج (λ/2) باشد. در فرکانس های بالا، با استفاده از waveguideها، و بدون فاصله قابل توجه بین بلندگوها به یک منبع خطی مناسب دست پیدا می کنند. این به این معناست که لاین اری های معمولی در فرکانس های بالا منابع خطی ولی در فرکانس های میانی و پایین بیشتر مانند منابع نقطه ای جداگانه هستند. صدارسانی مناسب و یکنواخت برای شنوندگان در سالن های بزرگ و یا کنسرت های فضای باز با استفاده از line arrayها امکان پذیر است. عدم استفاده از تعداد زیادی بلندگو و نصب مناسب آن ها، از منتشر شدن نامناسب صدا مثلا مستقیما به دیوار پشتی سالن جلوگیری می کند. کنترل افقی انتشار امواج، به مانند بلندگوهای جداگانه نیز مشکل است، البته به دلیل فاصله عمودی، آن ها دقیقا شبیه به هم نیستند. همدوس بودن بلندگوها، امکان استفاده از سطح صدای مجموع بسیار بالا را بدون قرار دادن بلندگوها در آخرین توان خود، فراهم می کند. برای یک لاین اری معمول دستیابی به جهتوری با استفاده از ساختار بلندگوها و چینش آرایه ای آن ها انجام می گیرد. مزیت دیگر این سیستم ها، کاهش سطح صدای مستقیم است که به جای 6 دسی بل با دو برابر شدن فاصله، می تواند 3 دسی بل باشد. عامل مؤثر در کنترل کاهش 3dB به جای 6dB، فاصله تا Line Array و طول Line Array است. این امر در بالا نگه داشتن نرخ صدای مستقیم به صدای بازتابی مؤثر است. طول Line Arrayها معمولا 1-10 متر است که با توجه به طول موج فرکانس های پایین، بلند نبوده و Array بیشتر شبیه به منبع نقطه ای عمل می کند. در فواصل دور نیز Array همانند یک منبع نقطه ای است. در نتیجه صدای مستقیم Line Arrayها در نزدیکی خود و در فرکانس های میانی و بالا با دو برابر شدن فاصله 3dB افت می کند. Arrayهای با طول بیشتر در بازه فرکانسی بیشتر و در فاصله بیشتری مؤثر است. 

خم کردن array شباهت آن را به منبع نقطه ای بیشتر کرده و با دو برابر شدن فاصله 6dB افت خواهد داشت. این کار در کاهش صدای مستقیم برای شنوندگان نزدیک به صحنه مؤثر است. در مورد line arrayهای بلند و متشکل از تعداد زیادی بلندگو، مشکل تداخل امواج زیاد خواهد بود. همانطور که به صورت اغراق آمیز در شکل زیر نشان داده شده، خارج از محور اصلی line array به دلیل آن که سیگنال مشابهی به تمامی بلندگوها داده می شود، sidelobeهای عمودی زیادی در فرکانس های میانی و بالا وجود خواهد داشت. با استفاده از تنظیم تاخیر و سطح سیگنال هایی که به بلندگوها می دهیم، می توان sidelobeها را کاهش داد، البته هزینه این کار کاهش عملکرد array به صورت یک منبع خطی مؤثر است. (3dB افت به جای 6dB افت با دو برابر شدن فاصله). نمونه ای از این روش ها، سیستم های CBT است. (Keele 2002:Constant bandwidth transducers).

 

میانگین (0 آرا)